Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden van Bakkenist N.V. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34348090.

Artikel 1: toepassing

1.1 Op alle offertes van- en overeenkomsten tussen opdrachtgevers en Bakkenist, waaronder begrepen personen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van de organisatie Bakkenist, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen, dan wel de voorwaarden van de opdrachtgever zelf, kan door opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bakkenist schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bakkenist zijn vrijblijvend en moeten beschouwd worden als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Bakkenist is slechts gehouden aan hetzij een door beide partijen getekende schriftelijke overeenkomst, hetzij een schriftelijke opdrachtbevestiging van Bakkenist aan de opdrachtgever in aansluiting op de offerte.

2.2 Bakkenist maakt per opdracht een afzonderlijke overeenkomst en legt die ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Indien schriftelijke goedkeuring binnen vijf werkdagen achterwege blijft, terwijl Bakkenist met toestemming van haar opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht begint, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn goedgekeurd.

2.3 Tussentijdse, substantiële wijzigingen in de aard, omvang en doelstellingen van de opdracht zullen door Bakkenist tijdig schriftelijk aan de opdrachtgever worden gemeld. Op basis van de wijzigingen in de opdracht zal, na het schriftelijke akkoord door de opdrachtgever, Bakkenist de overeenkomst of de samenstelling van haar team aanpassen aan de nieuw ontstane situatie.

Artikel 3: honorering, betalingscondities

3.1 Honorering zal plaatsvinden op basis van de in de overeenkomst tussen Bakkenist en de opdrachtgever vastgelegde tarieven en condities.

3.2 Bij activiteiten waarbij tevoren geen schriftelijke begroting kan worden gemaakt, worden de bestede uren/dagen volgens het afgesproken uurtarief op basis van nacalculatie doorberekend.

3.3 De registratie van gewerkte uren/dagen vindt plaats door middel van time sheets die worden bijgehouden door de Bakkenister en zijn te allen tijde op te vragen door de opdrachtgever. Voor zover niet anders overeengekomen houden Bakkenisters de bij de opdrachtgever gangbare werktijden aan.

3.4 Bakkenist factureert maandelijks voor de werkzaamheden in de voorgaande kalendermaand verricht.

3.5 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen en een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Indie Bakkenist een vordering ter incasso uit handen moet geven is Bakkenist gerechtigd het incasso tarief van de Nederlands Orde van Advcocaten in rekening te brengen met een minimum van € 150,-.

Artikel 4: geheimhouding, informatieplicht

4.1 Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van hun relatie met betrekking tot de andere partij ter ore komt, tenzij het zaken betreft die van openbare bekendheid zijn of wanneer expliciet te kennen is gegeven dat geen geheimhouding wordt verlangd.

4.2 Interne informatie en bedrijfsgegevens van de opdrachtgever worden door Bakkenist strikt vertrouwelijk behandeld en eerst na overleg met de opdrachtgever ter beschikking gesteld aan derden voor zover dat voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk is.

4.3 Instructies van de opdrachtgever over de wijze van gebruik van zijn merken, handelsnamen en publicitaire onderwerpen zal Bakkenist steeds opvolgen, tenzij dit redelijkerwijs in de gegeven omstandigheden niet van Bakkenist kan worden verlangd.

4.4 Opdrachtgever zal aan Bakkenist alle voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigde informatie en gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen aan Bakkenist.

4.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van schriftelijk en mondeling aan Bakkenist verstrekte informatie en feiten over zichzelf en haar activiteiten, producten, beleidsvoornemens et cetera.

4.6 Opdrachtgever is gehouden om onverwijld Bakkenist in kennis te stellen van alle relevante informatie die van invloed is op het correct en zorgvuldig kunnen uitvoeren van de opdracht.

Artikel 5: eigendom

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, en de rechten die daarmee op een lijn gesteld kunnen worden, op rapporten, creatieve voorstellen, werken, of andere uitingen die in het kader van de overeenkomst of offerte door Bakkenist voor de opdrachtgever zijn vervaardigd, berusten bij Bakkenist.

5.2 Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft de opdrachtgever een gebruiksrecht op exemplaren van door Bakkenist verstrekte werken, rapporten en creatieve voorstellen, ongeacht de vorm die deze hebben. Dit gebruiksrecht komt uitsluitend toe aan de opdrachtgever en de ondernemingen waarvan de opdrachtgever de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit.

Het is opdrachtgevers niet toegestaan dit gebruiksrecht om niet, tegen betaling of op welke andere wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan of anderszins ter beschikking te stellen aan enige derde, tenzij Bakkenist daartoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 6: overmacht

6.1 De ene partij is niet aansprakelijk jegens de andere partij voor de niet-nakoming of enige tekortkoming in de nakoming van een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte, stakingen van personeel of de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven of hulppersonen van Bakkenist verplichtingen niet (tijdig) nakomen, of benodigde informatie/gegevens niet tijdig verstrekken, voor zover een vertraging niet te wijten is aan omstandigheden die Bakkenist had kunnen voorkomen of had moeten voorzien. Stakingen of ziekte bij toeleveranciers leiden eveneens tot overmacht voor Bakkenist.

6.2 De met deze verplichtingen van de ene partij corresponderende verplichtingen van de andere partij, worden gedurende het voortduren van de overmacht opgeschort.

6.3 Indien zich aan de zijde van Bakkenist in de personele sfeer een overmachtsituatie voordoet is het bureau gehouden om naar beste eer en geweten een oplossing aan te dragen voor de ontstane situatie, doch kan in geen opzicht verantwoordelijk gesteld worden voor hierdoor ontstane vertragingen en schade.

Artikel 7

7.1 Bakkenist verricht de activiteiten voor de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

7.2 Bij adviesopdrachten conformeert Bakkenist zich aan de Gedragscode van de Orde van Organisatie Adviseurs (Ooa). Bij (interim) management opdrachten conformeert Bakkenist zich aan de Gedragscode van de Nederlandse Orde van Register Managers (ORM).

7.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bakkenist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bakkenist worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Bakkenist ter beschikking zijn gesteld heeft Bakkenist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.4 Bakkenist zal geen medewerkers van Opdrachtgever, die direct betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen gedurende een periode van zes maanden na beeindiging van de betrokkenheid van de betreffende medewerker bij de overeenkomst. Opdrachtgever zal geen medewerkers, die door Bakkenist voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingezet, in dienst nemen gedurende een periode van zes maanden na beeindiging van de betrokkenheid van de betreffende medewerker bij de overeenkomst.

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 Bakkenist is niet aansprakelijk voor enige directe of gevolgschade van welke aard dan ook, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bakkenist.

8.2 Indien ongeacht het voorgaande Bakkenist toch aansprakelijk is voor schade, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.3 Indien de verzekeraar als genoemd in artikel 8.2 een schadegeval niet dekt zal het totaal van de te vergoeden schade in geen geval meer bedragen dan de factuurwaarde van door Bakkenist verrichte werkzaamheden of prestaties in het kader van de desbetreffende overeenkomst. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, zal de te vergoeden schade niet meer bedragen dan de factuurwaarde over de laatste 6 maanden, voorafgaande aan de maand waarin de schadevergoedingsplicht is ontstaan.

8.4 In geval van een opdracht tot (interim) management met beleidsmatige- of statutaire verantwoordelijkheden vrijwaart de opdrachtgever Bakkenist en de ingezette manager voor alle aanspraken welke uit deze werkzaamheden zouden kunnen voortvloeien. Opdrachtgever verplicht zich tot het afsluiten van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders danwel de (interim) manager op een bestaande verzekering mee te dekken.

Artikel 9: reclames

9.1 Eventuele reclames betreffende de kwaliteit van de geleverde diensten, dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na ontdekking van een gebrek of binnen 10 dagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs door de opdrachtgever had kunnen worden ontdekt, schriftelijk gemeld te worden.

9.2 Ieder recht van reclame vervalt na het verstrijken van één jaar na de uitvoering van de werkzaamheden, of, als het tijdstip van de werkzaamheden niet exact is vast te stellen, in ieder geval één jaar nadat de opdracht door partijen werd beëindigd.

9.3 Indien er sprake is van een tekortkoming dient de opdrachtgever Bakkenist schriftelijk in gebreke te stellen en haar in staat te stellen de werkzaamheden alsnog correct uit te voeren, tenzij dit in de gegeven omstandigheden blijvend onmogelijk is.

Artikel 10: duur en beëindiging

10.1 Een tussen partijen gesloten overeenkomst kan door elk der partijen te allen tijde worden beëindigd middels opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

10.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst op een kortere termijn dan is bepaald in artikel 10.1 wenst te beëindigen en Bakkenist met die kortere termijn instemt, is de opdrachtgever gehouden de overeengekomen honoraria over de gehele in artikel 10.1 genoemde opzegtermijn volledig en terstond te voldoen

Artikel 11: toepasselijk recht, geschillen

11.1 Deze voorwaarden, offertes en overeenkomsten met Bakkenist worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen tussen partijen welke voortvloeien uit, dan wel verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomst of deze voorwaarden of enige daarop gebaseerde overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam